Privacyverklaring

Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Photography by Stéphanie persoonsgegevens verwerkt. De belangrijkste categorieën zijn: bezoekers van de website, klanten en potentiële klanten.

Welke persoonsgegevens verwerkt Photography by Stéphanie?
Photography by Stéphanie verwerkt persoonsgegevens die u zelf heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd ten behoeve van het opstellen van een offerte en tijdens je bezoek aan de website. Ook verwerkt Photography by Stéphanie de foto’s die hij in opdracht van u maakt.

Door u aan Photography by Stéphanie verstrekt:
• Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het opstellen van een offerte;
• Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van de overeengekomen dienstverlening.
Persoonsgegevens ontvangen via onze website:
• Gegevens over uw bezoek aan de website;
• Gegevens over het apparaat waarmee u de website hebt bezocht, bijvoorbeeld uw IP-adres.

Waarom verwerkt Photography by Stéphanie uw persoonsgegevens?
Photography by Stéphanie gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:
• Het uitvoeren van de overeenkomst;
• Het onderhouden van contact en met u communiceren;
• Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van de website;
• Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening;
• Het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoeken.

Hoe beveiligt Photography by Stéphanie uw persoonsgegevens?
Photography by Stéphanie neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Photography by Stéphanie toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding. Photography by Stéphanie hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.
Indien u vragen hebt over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, kunt u via contact@photographybystephanie.nl contact opnemen.

Delen van gegevens met derden
In bepaalde gevallen kan het voor Photography by Stéphanie noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens.

Hieronder een, niet limitatief, overzicht:
• Derden, zoals een door u ingeschakelde uitvaartondernemer, om af te stemmen over de te verlenen diensten;
• Derden, zoals toezichthouders, deurwaarders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
• Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie Photography by Stéphanie bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.
Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.
Derden aan wie Photography by Stéphanie uw persoonsgegevens verstrekt kunnen zelfverantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Photography by Stéphanie is in dat geval niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van Photography by Stéphanie en dus op verzoek en in overeenstemming met instructie van Photography by Stéphanie handelt, sluit Photography by Stéphanie met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de geldende privacy wet- en regelgeving omschreven vereisten voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie
Om de diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat Photography by Stéphanie uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet Photography by Stéphanie erop toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met geldende privacy wet- en regelgeving.

Grondslagen
Bij de verwerking van persoonsgegevens door Photography by Stéphanie baseert zij zich op verschillende grondslagen. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst (tot het leveren van diensten) die met u is gesloten of noodzakelijk ter uitvoering van een wettelijke verplichting van Photography by Stéphanie. In sommige gevallen vraagt zij u expliciete toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het gebruik van bepaalde cookies, of het ontvangen van commerciële communicatie.
Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van Photography by Stéphanie, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, ten behoeve van effectieve communicatie of kwaliteitsverbetering.

Bewaartermijnen
Photography by Stéphanie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang Photography by Stéphanie dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen. De in opdracht gemaakte foto’s en video’s bewaart Photography by Stéphanie tot bedrijfsbeëindiging, tenzij anders overeengekomen.

Uw rechten
U kunt Photography by Stéphanie verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen als de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeftu het recht om de gegevens die Photography by Stéphanie van u in zijn bezit heeft op te vragen. Wilt u geen nieuwsbrieven, e-mailberichten of uitnodigingen meer ontvangen? U kunt zich op elk moment uitschrijven via contact@photographybystephanie.nl.
U heeft daarnaast het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Photography by Stéphanie zal de verwerking staken als hij daar wettelijk toe verplicht is of indien andere dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Cookies & Google Analytics
Photography by Stéphanie maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de server van Photography by Stéphanie teruggestuurd worden.
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Photography by Stéphanie gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Photography by Stéphanie heeft hier geen invloed op. Photography by Stéphanie heeft Google wel toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield Principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Vragen
Photography by Stéphanie hecht veel waarde aan de kwaliteit van het werk en aan de tevredenheid van onze klanten met onze dienstverlening. Mocht er in uw geval iets niet naar wens zijn gegaan, kaart het dan aan bij:

Photography by Stéphanie
contact@photographybystephanie.nl
06 - 512470387
www.photographybystephanie.nl
We zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden. U heeft te allen tijde het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Photography by Stéphanie in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Wijzigingen Privacyverklaring
Photography by Stéphanie behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. Bij grote wijzigingen zal Photography by Stéphanie dit onder uw aandacht brengen.


we will be in contact soon.